Algemene informatie en disclaimer

 

Deze website wordt uitgebaat door Skelte Willems, met maatschappelijke zetel te Groenenborgerlaan 226 2610 Wilrijkr en met ondernemingsnummer 0661.656.202, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen).

De eventuele inzameling van persoonsgegevens via deze website gebeurt uitsluitend door Skelte Willems.
Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van deze website en de hierop terug te vinden informatie. U aanvaardt deze voorwaarden onherroepelijk door de loutere raadpleging en het gebruik van deze website. Wij houden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik, zonder kennisgeving te wijzigen. U bent er zelf voor verantwoordelijk steeds de meest actuele versie van deze voorwaarden te consulteren.

Deze website, met inbegrip van de volledige inhoud ervan (teksten, modellen, logo’s, video’s, afbeeldingen, vormgeving e.d.m.) zijn beschermd door intellectuele- en andere eigendomsrechten. Het kopiëren, verdelen, aanpassen of op enige andere manier gebruiken ervan is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijk akkoord daartoe van Skelte Willems en/of voor zover nodig om de inhoud ervan te raadplegen.

U gebruikt deze website op eigen risico. Informatie verleend op deze website is louter informatief en worden gegeven zonder enige waarborg van juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actueel karakter. Wij verzekeren geen ononderbroken toegang tot deze website, nog dat de website vrij zal zijn van gebreken of bugs. Wij nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat de website en bestanden op de website vrij zijn van virussen of andere schadelijke code, echter kan het niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Skelte Willems staat niet in voor enige schade die in dit kader zou worden geleden.

Deze website kan links bevatten naar inhoud van derden en/of naar websites die door derden beheerd worden. Skelte Willems heeft de betrokken websites niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor deze websites, noch de inhoud ervan.

Behoudens eventuele aansprakelijkheid die overeenkomstig toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten, kan Skelte Willems in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verliezen die zouden veroorzaakt worden door het gebruik van deze website of de inhoud ervan. Waar de uitsluiting van aansprakelijkheid niet is toegestaan overeenkomstig toepasselijk recht, is de totale aansprakelijkheid van Skelte Willems in de meest ruime mate toegestaan onder toepasselijk recht – steeds beperkt tot maximaal twee honderd (200,00) euro.

Het gebruik van deze website is onderhavig aan Belgisch recht. In geval van enig geschil in dit kader, zullen uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) bevoegd zijn.